U Beranama anketirani građani o položaju Roma i Egipćana u toj opštini

0

U sklopu sedmomjesečnog projekta pod nazivom “Status romsko-egipćanske populacije u Beranama” (a koji u saradnji sa Građanskom alijansom i uz finansijsku podršku Evropske unije realizuje NVO “Udruženje za podršku Roma i Egipćana” sa sjedištem u Beranama), izrađen je dokument pod nazivom “Analiza stanja o položaju romske i egipćanske populacije u Beranama.”

“U svrhu kreiranja ovog dokumenta, u vremenskom intervalu koji obuhvata drugu polovinu oktobra i prvu polovinu novembra 2023.godine sprovedeno je opsežno terensko istraživanje koje je obuhvatalo 200 pripadnika većinske populacije i 148 ispitanika RE populacije. Anketiranje je realizovalo ukupno 12 ispitivača, od čega su informacije na terenu od pripadnika većinske populacije prikupljali njih šestoro, a preostalih šestoro bili su zaduženi za anketiranje uzorka RE populacije (pri čemu treba napomenuti da su pomenutih osoba i sami pripadnici RE zajednice)”, saopšteno je iz Udruženja za podršku Roma i Egipćana.

Dok je dio istraživanja koji se odnosi na stavove većinske populacije u Beranama prema RE populaciji, njihovim običajima i kulturi osmišljen tako da bi se identifikovale oblasti u kojima postoji najveća socijalna distanca od strane većinske populacije u našem gradu prema Romima i Egipćanima, druga anketa koja je konstruisana za pripadnike RE populacije u ovom gradu imala je za cilj da ispita socijalno-ekonomski status ovog naroda na teritoriji Berana, što će biti od pomoći da se u što većoj mjeri rasvijetle životni izazovi sa kojima se Romi i Egipćani u našoj opštini tokom 2023. godine najteže suočavaju (tj. koji za njih predstavljaju područja najintenzivnijih poteškoća).

“Ovaj projekat je, izuzev što kao jedan od konačnih ciljeva ima promovisanje i zaštitu ljudskih prava Roma i Egipćana u našoj opštini, predviđen i za to da posluži kao koristan izvor informacija pri kreiranju Lokalnog Akcionog plana za socijalnu inkliziju RE u opštini Berane, s obzirom da je prethodni Lokalni Akcioni plan za period 2019-2023. godine pred istekom, te su samim tim potrebne nove mjere i strategije”, navode u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *