Svakom djetetu iz RE zajednice mora biti osiguran pravni identitet

0

Od suštinskog je značaja da svakom romskom i egipćanskom (RE) djetetu u Crnoj Gori bude omogućeno sticanje pravnog idetntiteta, koje će i djeci i roditeljima omogućiti uživanje svih prava koje država osigurava i garantuje, a važnu ulogu u tome, kao posrednici između roditelja i institucija, imaju RE medijatori – zaključeno je na info-sesiji održanoj u organizaciji Help-a u okviru projekta “Smanjenje apatridije među Romima i Egipćanima u Crnoj Gori”, koji finansira Ambasada Republike Francuske u Crnoj Gori.

Upravo je francuska ambasadorica, An Mari Maske (Anne-Marie Maskay), istakla presudnu ulogu medijatora kao mosta između romsko-egipćanske zajednice i državnih institucija, naglašavajući ključni doprinos u socijalnoj inkluziji RE populacije. Pozdravivši dosadašnji rad i zalaganje medijatora i cijeneći informacije sa terena kao neprocjenljivo vrijedne, ambasadorica Maske je poručila da su medijatori pravi ambasadori ljudskih prava.

Direktorica kancelarije Help-a u Crnoj Gori, Dijana Anđelić navodi da je suštinski važno pitanje sticanja pravnog identiteta posebno značajno za novorođenčad i da je presudno za rješavanje jednog od gorućih pitanja – smanjenja apatridije među Romima i Egipćanima u Crnoj Gori. Anđelić se stoga zahvalila Ambasadi Francuske na podršci za realizovanje projekta usmjerenog na rješevanje pitanja pravnog statusa, sa kojim ima problem ne mali dio RE zajednice u Crnoj Gori.

Da je riječ o jednoj od ključnih prepreka ka punoj inkluziji RE zajednice, saglasan je i načelnik Direkcije za Rome i Egipćane u ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, Sokolj Beganaj koji je pohvalio dosadašnje napore institucija u rješavanju problema apatridije. Beganj je pozvao na precizno tumačenje Zakona o crnogorskom državljanstvu i najavio planove Ministarstva unutrašnjih poslova za rješavanje ovog problema do 2025. godine.

Na nužnost uključivanja Ministarstva unutrašnjih poslova i njihovu podršku u naporima smanjenja apatridije u RE zajednici, ukazala načelnica Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Budimirka Đukanović.

Nemanja odgovarajućih pravnih dokumenata, posebno crnogorskog državljanstva, jedan je od ključnih problema, naglašeno je tokom rasparave na kojoj su razmotreni brojni izazovi sa kojima se RE građani svakodnevno suočavaju zbog neriješenog pravnog statusa, kao i načini rješvanja tih pitanja.

Pregled procesa registracije po rođenju, ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje i prava i beneficije za roditelje, krucijalna su pitanja na koja je stavila akcenat Help-ova moderatorka info-sesije, Irina Stamatović, koja je predstavila i metod rješavanja problema kroz praktične korake prilikom registracije.

Naglasivši važnost zaštite ljudskih prava,  sa posebnim osvrtom na dječija prava, Stamatović je navela da je registracija novorođenčadi preduslov za ostvarivanje svih drugih prava, uključujući građanskih i socijalnih, kao i ostvarivanje zdravstvene zaštite koje predstavlja ključ integracije u svako društvo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *