Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme do povratka zaposlenog sa funkcije, a najduže do 31.08.2022.g. sa nepunim radnim vremenom 8 časova sedmično za nastavu na CSBH jeziku. Fakultet za obrazovanje nastavnika odgovarajuće oblasti (profila), VII nivo NOK-a podnivo 1 odnosno podnivo 2 (240 ili 300 kredita CSPK-a) u skladu sa posebnim propisom. Uz prijavu kandidati dostavljaju : uvjerenje o državljanstvu Crne Gore, izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrisku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometriske lične karte), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (original ili ovjerena kopija), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, licencu za rad, karton od Biroa rada, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, dokaz aktivnog znanja crnogorskog i albanskog jezika i drugu dokumentaciju. Svi dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uslova moraju biti u originalu ili ovjerene kopije. Prijave slati na adresu JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj, Totoši b.b. Kontakt telefon 030/401-490

Telefon:030-401-488

Fax:030-401-489

Email:skola@os-mtito.edu.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *