KONKURS:SARADNIK/CA U SOCIJALNOJ INKLJUZIJI ROMA/KINJA I EGIPĆANA/KI U OBLASTI OBRAZOVANJA

0

SARADNIK/CA U SOCIJALNOJ INKLJUZIJI ROMA/KINJA I EGIPĆANA/KI U OBLASTI OBRAZOVANJA

JU OŠ MARŠAL TITO

Ulcinj

10/04/2023

USLOVI; najmanje III nivo NOK, završenu obuku za saradnika/cu u socijalnoj inkluziji roma/kinja i egipćana/ki u oblasti obrazovanja, govori jezikom koji je u službenoj upotrebi i jezikom zajednice sa kojom radi. Prijava uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji na adresu: JU. OŠ. ” Maršal Tito” Ulcinj, Totoši bb-85360 u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za konkurs”, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *