Javni konkurs
za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav
1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore (u daljem tekstu: Fond)
finansiraće projekte u 2023. godini značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih
posebnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji se
realizuju u Crnoj Gori.
Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu mjerila u okviru sljedećih
kriterijuma:

 1. očuvanje i razvoj nacionalnog, vjerskog, jezičkog i etničkog identiteta svakog manjinskog
  naroda ili manjinske nacionalne zajednice;
 2. kompatibilnost projekta sa strateškim dokumentima Vlade;
 3. doprinos koji projekat daje međukulturalnoj saradnji i smanjenju etničke distance;
 4. promocija duha tolerancije, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja i
  razumijevanja;
 5. transparentnost i mogućnost kontrole realizacije projekta; i
 6. stručni i tehnički kapaciteti podnosioca projekta.
  Pravo učešća na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju nevladine organizacije i
  druga pravna i fizička lica čije su djelatnosti, odnosno aktivnosti usmjerene na očuvanje i razvoj
  nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih
  2
  zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, etničkog, kulturnog, jezičkog i vjerskog
  identiteta.
  Pravo učešća na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nemaju savjeti manjinskih naroda
  i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.
  Na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava ne mogu učestvovati nevladine organizacije,
  pravna i fizička lica kojima su u toku kalendarske godine odlukom Fonda finansirana dva
  projekta ili jedan projekat u iznosu od 5% od ukupno opredijeljenih sredstava za finansiranje
  projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama. Projekat se podnosi na odgovarajućem obrascu propisanom Pravilnikom o načinu
  vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje
  manjinskih prava („Sl. list Crne Gore“, br.64/18), koji sadrži: naziv “FOND ZA ZAŠTITU I
  OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA” i “Obrazac projekta koji se podnosi na javni
  konkurs za dodjelu sredstava za podršku aktivnostima iz člana 36j Zakona o manjinskim pravima
  i slobodama“, podatke o podnosiocu projekta, podatke o oblastima djelovanja podnosioca
  projekta, podatke o projektu, podatke o partneru ako se projekat prijavljuje u partnerstvu, mjesto
  i datum popunjavanja podataka o partneru, mjesto pečata, ime i prezime i potpis lica ovlašćenog
  za zastupanje partnera, odnosno ime i prezime i potpis fizičkog lica koji je partner u projektu,
  podatke o sredstvima potrebnim za realizaciju projekta, mjesto i datum podnošenja projekta,
  mjesto pečata, ime i prezime i potpis ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca projekta i popis
  dokumentacije koja se prilaže uz projekat, kao i napomenu da se projekti koji nijesu dostavljeni
  na propisanom obrascu, uz svu potrebnu dokumentaciju i koji nisu dostavljeni u propisanom
  roku, odnosno koji ne ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom neće razmatrati.
  Obrazac je dostupan na internet stranici Fonda www.fzm.me
  Potrebna dokumentacija:
  Uz obrazac projekta prilaže se sljedeća dokumentacija:
 • detaljan izvještaj o utrošenim sredstvima za prethodnu godinu sa kopijom računa, ugovora i
  izvoda iz banke po kojima su plaćeni, sa tabelarnim pregledom utrošenih sredstava za
  prethodnu godinu i obrazloženjima, media planom, promotivnim materijalom i drugim
  publikacijama, odnosno ovjerena izjava da podnosilac projekta nije koristio sredstva iz
  Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjiskih prava (u daljem tekstu: Fond) u prethodnoj godini;
 • ovjerena izjava podnosioca projekta da za traženi iznos nije dobio sredstva od drugog
  donatora;
 • ovjerena izjava podnosioca projekta da su informacije navedene u predlogu projekta tačne;
  -ovjerena izjava podnosioca projekta da se sredstva dobijena na osnovu javnog konkursa neće
  koristiti za pokriće gubitaka drugih obaveza;
 • ovjerena izjava partnera o prihvatanju učešća u projektu u visini iznosa sredstava koja su
  navedena u projektu, ako se projekat prijavljuje u partnerstvu;
 • ovjerena izjava podnosioca projekta da projekat koji prijavljuje neće imati komercijalnu
  odnosno profitnu upotrebu;
  3
 • ovjerena izjava podnosioca projekta kojom se potvrđuje da cilj projekta neće biti osnivanje
  organizacije ili udruženja;
 • ovjerena izjava podnosioca projekta da sredstva koja se potražuju projektom nijesu
  usmjerena za finansiranje izbornih aktivnosti, odnosno političke partije;
 • CD sa predlogom projekta i potrebnim sredstavima za realizaciju projekta na propisanom
  obrascu u Word formatu.
  Pored dokumentacije iz stava 1 ovog člana, podnosilac projekta koji je:
  1) pravno lice odnosno nevladina organizacija prilaže i:
 • kopiju rješenja o registraciji kod nadležnog organa;
 • kopiju osnivačkog akta;
 • kopiju statuta;
 • ovjerenu izjavu podnosioca projekta da ovlašćeno lice, odnosno članovi organa upravljanja
  podnosioca projekta nijesu istovremeno i članovi komisije Fonda, upravnog odbora Fonda,
  direktor i zaposleni odnosno volonter u Fondu;
 • dokaz o predaji finansijskog izvještaja za prethodnu godinu (potvrda o predaji finansijskog
  iskaza, obrazac IOPPD signiran od Poreske uprave i izvod iz banke na kojem su
  evidentirane uplate poreza i doprinosa);
  2) fizičko lice prilaže i:
  -kopiju biografije – CV, sa posebnim akcentom na prethodno iskustvo u realizovanju
  projekata u oblastima očuvanja i razvoja nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti
  manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u
  oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta;
  -najmanje dvije preporuke odnosno garancije od organizacija, odnosno institucija čija je
  oblast djelovanja predmet javnog konkursa, a kojom potvrđuju da podnosilac projekta koji
  je fizičko lice ima kapaciteta da realizuje projekte;
  -kopiju biografije – CV lica zaduženog za realizaciju projekta.
  Napomena: Dokumentacija koja podrazumijeva ovjeru mora biti ovjerena kod nadležnog
  organa (Osnovni sud, organ lokalne uprave nadležan za poslove ovjeravanja ili notar).
  Projekte prijavljene na konkurs za raspodjelu vrednuje Komisija za vrednovanje projekata
  prema kriterijumima i mjerilima propisanim članovima 4 i 9 Pravilnika o načinu vrednovanja
  projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list
  Crne Gore“, br.64/18), na obrascu koji je sastavni dio Pravilnika koji sadrži: nazive “OBRAZAC
  ZA VREDNOVANJE PROJEKATA” i “Komisija za vrednovanje projekata”, naziv i godinu
  objave javnog konkursa, naziv projekta, naziv, odnosno ime i prezime podnosioca projekta,
  mjesta za unos bodova na osnovu svakog pojedinačnog kriterijuma, odnosno mjerila i
  obrazloženja za dodijeljene bodove, ukupan broj bodova po svim kriterijumima, odnosno
  mjerilima, mjesto za unos komentara dodijeljenih bodova, kao i mjesto i datum popunjavanja
  obrasca i potpis člana Komisije i koji je obljavljen na internet stranici Fonda za zaštitu i
  ostvarivanje manjinskih prava www.fzm.me.
  4
  Rok prijave na Javni konkurs za raspodjelu sredstava je od 28.03.2023. godine, zaključno
  sa 10.05.2023. godine.
  Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36
  stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu će se objaviti na internet
  stranici Fonda www.fzm.me i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.
  Obrazac projekta koji se podnosi na javni konkurs za dodjelu sredstava za podršku
  aktivnostima iz člana 36j Zakona o manjinskim pravima i slobodama mora biti popunjen,
  potpisan i pečatiran službenim pečatom za pravna lica, za fizička lica mora biti popunjen i
  potpisan, dostavlja se u tri primjerka u štampanoj formi, jedan primjerak u elektronskoj verziji –
  CD sa predlogom projekta i potrebnim sredstvima za realizaciju projekta na propisanom obrascu
  u Word formatu. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj koverti neposredno ili na
  adresu:
  Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Ul. Slobode br. 85 Podgorica, sa
  naznakom: Ne otvarati – za Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje
  projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i
  slobodama za 2023. godinu.
  Napomena: Projekti koji nijesu dostavljeni na propisanom obrascu, uz svu potrebnu
  dokumentaciju i koji nisu dostavljeni u propisanom roku, odnosno koji ne ispunjavaju uslove
  propisane ovim konkursom, neće se razmatrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *